Klachtenprocedure TMI Publishing B.V.

Klachtenprocedure 

Indien u een klacht heeft, kunt u die aan ons voorleggen. Hierbij wordt de volgende procedure in acht genomen. 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij TMI Publishing B.V. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten terzake verliest. 

2. Klachten dienen per mail kenbaar gemaakt te worden via: Klachten@tmi.news. TMI Publishing B.V. neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch of per email kenbaar worden gemaakt. TMI Publishing B.V. zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen. 

3. Een klacht zal door TMI Publishing B.V. altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

4. TMI Publishing B.V. zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

5. TMI Publishing B.V. verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen 4 weken maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager. 6. TMI Publishing B.V. zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties. 


Geschillenregeling 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13 van de algemene voorwaarden. 

a. Geschillen tussen (aspirant-)cursist en TMI Publishing B.V. over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij Onderwijsgeschillen, Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, info@onderwijsgeschillen.nl, 030-2809590 

b. De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de algemene voorwaarden (de klachtenprocedure) bij TMI Publishing B.V. heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de geschilarbiter moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de geschilarbiter is er sprake van een formeel geschil.

c. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschilarbiter aanhangig te worden gemaakt. 

d. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van € 75,- aan de Geschilarbiter verschuldigd. 

e. Wanneer de (aspirant-)cursist een geschil voorlegt aan de geschilarbiter, is TMI Publishing B.V. aan deze keuze gebonden. 

f. Wanneer TMI Publishing B.V. een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter, moet zij eerst de (aspirant-)cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. TMI Publishing B.V. dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen 

g. De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies voor TMI Publishing B.V., binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. 


Bewaartermijn klachten 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

← Terug naar homepagina